Fundusze inwestycyjne należą do jednych z bezpieczniejszych instrumentów finansowych. Głównie z uwagi na ich konstrukcję prawną. Są to bowiem podmioty niezależne od TFI, a w razie bankructwa Towarzystwa zgromadzone w nich środki pieniężne są wyłączone z masy upadłościowej. Gwarancją bezpieczeństwa jest też ścisły nadzór KNF-u i fakt, że aktywa funduszu przechowywane są na rachunku depozytariusza, którym jest bank. I który nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych operacji i przestrzeganie zapisów statutu. 

Wybór funduszy inwestycyjnych

Z kolei dokonując selekcji funduszy szczegółowej analizie, należy poddać w pierwszej kolejności poziom posiadanego w inwestycjach doświadczenia.

  • Przyświecające cele inwestycyjne,              
  • horyzont czasowy inwestycji,           
  • dywersyfikację portfela,        
  • koszty, które w dużym stopniu wpływają na wynik inwestycji,       
  • tolerancję ryzyka                   
  • oraz dotychczasowe wyniki danego funduszu.       

Analiza wyników

Jednym z bardzo ważnych aspektów wyboru funduszu inwestycyjnego jest prawidłowa analiza dotychczasowych wyników. Nie daje ona wprawdzie gwarancji na sukcesy inwestycyjne w przyszłości. Jednakże porównanie wypracowanych przez fundusze stóp zwrotów wypracowanych w różnych okresach daje pogląd na stabilność wybranego funduszu pod kątem wypracowywanych zysków. Są bowiem fundusze, które osiągają rekordowe stopy zwrotu w sposób skokowy. I wypracowują w jednym roku zawrotne zyski po to, by w kolejnym znaleźć się na końcu listy najzyskowniejszych. I są fundusze wypracowujące mniejsze, ale stabilne zyski oscylujące wokół mniej więcej tego samego poziomu. Kolejną kwestią są opłaty związane z zarządzaniem funduszem, ponieważ mają one olbrzymi wpływ na końcową wysokość zysków.

Analizując dany fundusz, badaniom należy poddać przede wszystkim pełen okres cyklu od trwania hossy przez okres dekoniunktury do ponownej hossy. Pozwala to na pozyskanie informacji, które fundusze lepiej radzą sobie przy wzrostach, a które przy spadkach i które są w stanie wypracować w poszczególnych fazach ponadprzeciętne zyski.

Drugim ważnym aspektem analizy wyników funduszy jest powtarzalność wyników w danych okresach czasowych. Badanie tego typu należy przeprowadzać, weryfikując czasookresy od rocznych nawet do pięcioletnich. Jest to najlepsza forma sprawdzania stabilności funduszu, nawet jeśli wypracowuje on nieco niższe, ale uśrednione zyski.

Kolejnym aspektem jest weryfikacja czy na wyniki funduszu nie miały wpływu jednorazowe pozytywne bądź negatywne wydarzenia. Jest to bowiem atrybut świadczący o stabilnym poziomie wypracowywanych zysków informujących o ograniczonym ryzyku wystąpienia większych zachwiań w przyszłości.

Ponadto należ pamiętać, że analiza notowań i stopy zwrotu z inwestycji trwających od 1 roku do kilku lat ukazuje skuteczność zarządzania danym funduszem, co pozwala na oszacowanie poziomu zyskowności w przyszłości.

Fundusze i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo środków pieniężnych powierzonych funduszom inwestycyjnym opiera się na kilku zasadniczych filarach. Pierwszym z nich jest specyficzna konstrukcja prawna funduszy. Posiadają one bowiem osobowość prawną, dzięki której aktywa każdego z funduszy nie zależą od majątku Towarzystwa, co chroni zgromadzone w funduszach środki pieniężne w razie potencjalnego bankructwa TFI, ponieważ wyłącza je z masy upadłościowej Towarzystwa.

Drugim filarem bezpieczeństwa jest KNF, który jako organ nadzorujący działania funduszy kontroluje zarówno samą działalność TFI, jak i przestrzeganie regulacji prawnych. I w skrajnych przypadkach naruszeń może cofnąć danemu funduszowi zezwolenie na prowadzenie działalności.

Trzecim filarem bezpieczeństwa jest nadzór depozytariusza, którym jest jeden z banków prowadzących działalność na terenie Polski. I na którego rachunku TFI przechowuje środki pieniężne. Depozytariusz jest bowiem uprawniony do sprawowania kontroli w zakresie zarządzania aktywami funduszu, a w szczególności kwestiami dotyczącymi:

  • Przestrzegania limitów zaangażowania i obciążeń funduszy należnościami.
  • Przebiegu       wyceny aktywów zgodnie z przepisami prawa i zapisami statutu. 

Czwarty filar pozwalający na kontrolowanie funduszy opiera się na obowiązkowym i systematycznym udostępnianiu przez organy zarządzające funduszem sprawozdań finansowych. Informujących o składnikach portfela inwestycyjnego, zyskach i kosztach funduszu. Przy czym obowiązek publikacji sprawozdań dotyczy okresów półrocznych.

Kiedy zainwestować, a kiedy się wycofać?

Przy systematycznym inwestowaniu niewielkich kwot w fundusze inwestycję można rozpocząć tak naprawdę w dowolnym momencie. Wahania koniunktury będą oczywiście miały wpływ na cenę jednostki uczestnictwa i ich ilość możliwą do kupienia za tę samą kwotę. Jednakże przy niewielkich wpłatach różnice te będą minimalne.

Natomiast w przypadku większej jednorazowej inwestycji przy zamiarze inwestowania w fundusze akcji, wpłaty najlepiej dokonać przed momentem rozpoczęcia wzrostów lub najpóźniej wraz z ich inauguracją. Jest to bowiem moment dający największą szansę na osiągnięcie maksymalnie wysokich zysków. Im chwila wejścia w inwestycję jest dalsza od rozpoczęcia hossy, tym wartość jednostek uczestnictwa będzie zyskiwać mniej na cenie. Jednakże w przypadku funduszy akcyjnych nie mniej ważny jest moment wyjścia z inwestycji. Powinien mieć on miejsce przed nadejściem bessy, czyli trwałych spadków wartości akcji.

Poza tym przed rozpoczęciem inwestycji należy przyjąć dopuszczalny limit strat, który będzie stanowił moment zakończenia inwestycji. Wysokość limitu stanowi oczywiście indywidualną decyzję każdego inwestora. Ważne jest by reguła dotycząca wyjścia, zabezpieczała nie tylko kapitał początkowy, ale również wypracowane przez fundusz zyski. W związku z tym przed każdym rozpoczęciem inwestycji warto ustalić dopuszczalny próg procentowy straty, który będzie odnosił się nie do wartości samego kapitału, lecz do całości inwestycji obejmującej również wypracowany przez fundusz zysk.

Inwestowanie w fundusze, mimo iż zawiera ryzyko inwestycyjne, posiada wiele zalet. Do najważniejszych należą dywersyfikacja portfela poprzez wybór funduszu inwestującego w odpowiadające inwestorowi aktywa, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka. Możliwość dokonywania niewielkich wpłat. I samodzielne określenie horyzontu czasowego.

Selekcja funduszu z kolei powinna być poprzedzona analizą sposobu inwestycji, oceną akceptacji ryzyka inwestycyjnego i związanego z nim wyborem odpowiedniego portfela inwestycyjnego. Olbrzymi wpływ na powodzenie inwestycji ma również ustalony horyzont czasowy i przede wszystkim odpowiedni moment wejścia w inwestycję i wyjścia z niej.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *