Podstawą pomnażania majątku jest oczywiście inwestowanie. Polega ono na zarządzaniu kapitałem w sposób pozwalający na systematyczne zwiększanie jego wartości na przestrzeni określonego czasu. Wybór formy inwestowania nie należy do zadań prostych zwłaszcza pod kątem stosunku zysku do ryzyka inwestycyjnego. Czym zatem są fundusze inwestycyjne? 

Fundusz inwestycyjny wedle definicji

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania w instrumenty finansowe środków pieniężnych zebranych od uczestników funduszu.

Można tutaj kierować się opiniami zawartymi na stronach www. zajmujących się tematyką rynku Forex lub opiniami osób, które inwestują taką metodą kapitał i mają już wyrobione koncepcje na temat poszczególnych brokerów. Warto zaufać doświadczonym inwestorom, zagłębić się w ich opinie i sprawdzić,  co najczęściej wybierają.

Uczestnikami funduszu są inwestorzy, którzy dokonują wpłat. Natomiast zgromadzone środki pieniężne inwestowane są przez profesjonalistów zarządzających funduszem w różne aktywa finansowe zawarte w statucie funduszu. W zależności od portfela inwestycyjnego wybranego funduszu mogą to być:

 • Akcje   polskie i zagraniczne.
 • Papiery dłużne.
 • Obligacje i bony skarbowe.
 • Rynek surowców.
 • Nieruchomości.
 • Inne prawa majątkowe.

Innymi słowy, fundusze inwestycyjne można zdefiniować jako wyspecjalizowane podmioty gospodarcze gromadzące środki pieniężne inwestorów i lokujące je w określone aktywa zadeklarowane w statucie funduszu.

Wyłącznym celem funduszy jest pomnażanie kapitału jego uczestników. Dokonane do funduszu wpłaty wymieniane są na jednostki uczestnictwa w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych. I na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Z kolei nabyte przez uczestników funduszu jednostki lub certyfikaty są instrumentami finansowymi, które wyrażają adekwatny udział poszczególnych inwestorów w aktywach funduszu. Portfel inwestycyjny natomiast jest zbiorem aktywów finansowych i realnych, takich jak nieruchomości, zdywersyfikowany w sposób adekwatny do rodzaju funduszu.

Fundusz inwestycyjny wedle prawa

Podstawą prawną funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce jest ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27.05.2004 roku.

Ponadto działalność funduszy inwestycyjnych regulowana jest między innymi:

 • Rozporządzeniem delegowanym KE nr 231/2013 z dnia 19.12.2012 roku uzupełniającym edykt Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE nawiązującym do zwolnień i ogólnych klauzul dotyczących prowadzenia działalności,   depozytariuszy, dźwigni finansowej i asekuracji.
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.04.2023 roku w zakresie metod, warunków oraz charakteru prowadzenia działalności przez towarzystwa             funduszy inwestycyjnych.

I przez:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów a dnia 16.07.2016 roku oraz z dnia 30.08.2016.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.11.2016 i z dnia 09.12.2016.
 • I Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 06.03.2018 roku

Z kolei funkcjonowanie europejskich funduszy inwestycyjnych regulują między innymi:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 08.06.2011 roku w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE, a także rozporządzeń (WE) 1060/2009 i (UE) 1095/2010 oraz
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 694/2014 z dnia 17.12.2013 roku.
 • Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 448/2013 i 447/2013 z dnia 15.05.2013 r.
 • I Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 231/2013 z dnia 19.12. 2012 roku.

Wszystkie akty prawne zarówno polskie, jak i unijne szczegółowo konkretyzują funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych. Zapewniają tym samym bezpieczeństwo inwestowanych środków i regulują wszelkie zasady skupowania i sprzedaży jednostek uczestnictwa lub certyfikatów. Szczegółowo określają możliwe ryzyka inwestycyjne. I nadzorują wpłaty i wypłaty środków pieniężnych z danych funduszy. W Polsce działania nadzorcze nad funduszami realizuje KNF- Komisja Nadzoru Finansowego.

Fundusze Inwestycyjne dzięki działalności opartej na szczegółowych przepisach prawnych i podleganiu organowi administracji publicznej, jakim jest KNF, należą do bezpiecznych instytucji finansowych.

Inwestowanie w fundusze

Dla osób początkujących inwestowanie w fundusze może wydawać się skomplikowane. Istnieją jednak fundamentalne zasady inwestowania, które stanowią cenne wskazówki dla niedoświadczonych osób.

 1. Emocje są najgorszym doradcą inwestycyjnym, dlatego każdą inwestycję należy drobiazgowo przeanalizować i podjąć, gdy organizm się    wyciszy i będzie zdolny do podejmowania logicznych decyzji.          
 2. Zawsze należy skonkretyzować wysokość kapitału przeznaczonego na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowych. I bez angażowania wszystkich dostępnych środków.
 3. Istotnym jest też ustalenie celu inwestycyjnego.
 4. Określenie horyzontu czasowego inwestycji.
 5. Oszacowanie ryzyka inwestycyjnego możliwego do podjęcia.
 6. I zadbanie o odpowiednią dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Do najistotniejszych błędów, jakich należy się wystrzegać w początkowej fazie korzystania z funduszy, należą:

 1. Brak dobrze skonkretyzowanego celu inwestycyjnego.
 2. Zbyt duże obdarzenie zaufaniem historycznych wyników danego funduszu.
 3. Brak szczegółowej oceny ryzyka inwestycyjnego.
 4. Branie             za pewnik obecnego stanu na rynku w kontekście przyszłych wyników          funduszu.
 5. I brak odpowiedniego zróżnicowania portfela inwestycyjnego.      

Twórca i nabywca

Zgodnie z polską literą prawa twórcą funduszu inwestycyjnego może zostać tylko towarzystwo funduszu inwestycyjnego zainicjowane wyłącznie przez spółkę akcyjną posiadającą siedzibę na terenie Polski i ważne zezwolenie KNF na wykonywanie działalności. Przy czym jedno towarzystwo może zainicjować więcej niż jeden fundusz.

Fundusze inwestycyjne bezsprzecznie należą do bezpiecznych instytucji finansowych, których działalność jest szczegółowo określona przepisami prawa. Wybór funduszu powinien zostać drobiazgowo przeanalizowany przede wszystkim pod kątem możliwego do zaakceptowania ryzyka inwestycyjnego. Osoby, które są w stanie zaakceptować jedynie minimalny poziom ryzyka, powinny skierować swoją uwagę w kierunku funduszy rynku pieniężnego, funduszy gotówkowych lub funduszy papierów dłużnych. Inwestorzy dopuszczający średnie ryzyko inwestycyjne powinni zainteresować się funduszami hybrydowymi, zrównoważonymi, stabilnego wzrostu, z ochroną kapitału oraz funduszami aktywnej alokacji.

Z kolei inwestorom akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne poleca się fundusze agresywne, które w dużym stopniu inwestują kapitał w akcje. Dodatkowo każdy inwestor przed dokonaniem wyboru funduszu powinien dokładnie określić cele inwestycyjne i przedział czasowy, w którym powinny zostać one osiągnięte.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *