Fundusze inwestycyjne są jedną z atrakcyjniejszych form inwestowania dostępną nawet dla osób posiadających regularne, ale niewielkie nadwyżki finansowe. Wpłacane przez inwestorów środki pieniężne lokowane są w zależności od rodzaju funduszu w akcje, papiery wartościowe, nieruchomości, surowce naturalne, towary i inne instrumenty finansowe. Ze względu na różne rodzaje funduszy jedną z najważniejszych decyzji stojących przed inwestorem jest wybór funduszu. Powinien on być wyselekcjonowany przede wszystkim na podstawie stopnia ryzyka inwestycyjnego akceptowalnego dla inwestora, a także z uwagi na charakter uczestnictwa. Ma to związek z podziałem funduszy determinowanym ze względu na warunki uczestnictwa zawarte w statucie danego funduszu.

Rodzaje funduszy

Fundusze inwestycyjne są podmiotami gospodarczymi o charakterze osoby prawnej. Trwale zrzeszającym ludzi i środki materialne w celu realizacji zadania, jakim jest pomnażanie zainwestowanego kapitału. Obracane aktywa finansowe stanowią sumę wpłat uczestników funduszu, którzy poprzez nakłady pieniężne wykupują jednostki uczestnictwa danego funduszu. Ewentualnie w przypadku funduszy zamkniętych otrzymują emitowane przez dany fundusz papiery wartościowe określane mianem certyfikatów inwestycyjnych.

Dobrą metodą na wyselekcjonowania brokera są opinie już korzystających z ich usług inwestorów. Na forach tematycznych jest wiele wątków związanych z tym jaki broker Forex jest najczęściej polecany i dlaczego. Inną bezpieczną metodą wskazującą, jaki broker jest najlepszy jest przeanalizowanie informacji z profesjonalnych stron zajmujących się badaniem i tworzeniem klasyfikacji oraz hierarchii brokerów. Podstawowym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych są warunki uczestnictwa. W związku, z czym można wyróżnić:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
 • Specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO).  
 • I fundusze zamknięte (FIZ)  

FIO, czyli fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze otwarte cechują się dużą zmiennością inwestorów głównie z uwagi na fakt, że wpłat i wypłat kapitału można w nich dokonywać w dowolnym momencie. Ponadto uczestnikami funduszy otwartych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Do najważniejszych cech otwartego funduszu inwestycyjnego należą:

 • Brak jakichkolwiek ograniczeń dotyczących wejścia i wyjścia z inwestycji. 
 • Możliwość inwestowania w funduszu z        wydzielonymi subfunduszami.          
 • Opcja zmiany lub konwersji jednostek          uczestnictwa. Ponieważ inwestor ma prawo żądania do odkupienia od niego jednostek uczestnictwa wybranego funduszu i zakupu za pozyskane środki jednostek uczestnictwa innego funduszu lub subfunduszu.
 • Możliwość inwestowania w różnych horyzontach czasowych. 

Decydując się na udział w otwartych funduszach inwestycyjnych, inwestor ma do wyboru możliwość inwestowania między innymi:

 • W papiery wartościowe Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. 
 • Instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią ofertę publiczną.  
 • Depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności powyżej roku.
 • Akcje spółek giełdowych.     

Otwarte fundusze inwestycyjne dysponują nieograniczoną liczbą jednostek uczestnictwa i co najistotniejsze mają obowiązek ich wykupu zawsze na żądanie uczestnika.

FIZ, czyli fundusze inwestycyjne zamknięte

FIZ stanowią grupę funduszy, które cechują się ograniczonym dostępem inwestorów do wejścia w fundusz, a także ograniczeniami w dokonywaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych. Utrudnienia te wiążą się przede wszystkim z góry określonymi terminami emisji, co znacznie ogranicza możliwość nabycia papierów wartościowych, do których należą certyfikaty inwestycyjne.

FIZ mogą lokować kapitał w:

 • Papiery wartościowe.           
 • Udziały w sp. z o.o.   
 • Depozyty bankowe.  
 • Waluty.          
 • Tytuły uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych.            
 • Prawa własności nieruchomości lub statków morskich.     

Ponadto poza funduszami sekurytyzacyjnymi mogą inwestować w wierzytelności z wyłączeniem wierzytelności wobec osób fizycznych.

Kolejnym czynnikiem charakteryzującym FIZ jest ich podział na fundusze zamknięte publiczne i niepubliczne. Przy czym w przypadku tych drugich grupę inwestorów ograniczono do 149 podmiotów. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w FIZ jest minimalna wartość inwestycji, która oscyluje w granicach 40.000 EUR.

Inwestowanie w FIZ nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynków finansowych, ponieważ powierzonymi środkami pieniężnymi zarządzają kwalifikowane fundusze zamknięte nadzorowane przez KNF.

Natomiast jedną z większych zalet FIZ są często niższe koszty obsługi niż w funduszach otwartych.

SFIO, czyli specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

SFIO to rodzaj funduszy inwestycyjnych stanowiących hybrydę funduszy FIO i FIZ. Funkcjonują one na zasadach funduszu otwartego z tą różnicą, że krąg uczestników może zostać ograniczony zapisami statutu. Statut SFIO może również narzucać warunki dotyczące żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, a także terminu, w którym może to nastąpić.

SFIO mogą lokować aktywa w:

 •  Jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy            inwestycyjnych.         
 • Certyfikaty uczestnictwa transmitowane przez fundusze zagraniczne.     
 • Tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które posiadają siedzibę poza granicami kraju i funkcjonują na określonych zasadach.

Do najistotniejszych zalet SFIO należą między innymi:

 • Odpowiedzialność profesjonalistów zarządzających aktywami funduszu za metody zarządzania.
 • Wysoki stopień elastyczności inwestycyjnej.          

Reasumując, cechą nadrzędną SFIO jest wymóg zgody na określone dyrektywy, z którymi należy się szczegółowo zapoznać. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których nie można dowolnie wycofać zainwestowanych w SFIO środków i zakończyć inwestycji.

Podział funduszy inwestycyjnych wymaga głębokiego pojmowania specyfiki ich funkcjonowania. Wybór natomiast powinien być podyktowany zrozumieniem celów finansowych, wysokością akceptowalnego ryzyka i horyzontu czasowego inwestycji.

Niezmiernie ważne przy przeprowadzaniu selekcji funduszy jest też ustalenie odpowiedniego planu inwestycyjnego. Pomaga on bowiem a ustaleniu profilu inwestycyjnego określającego indywidualne preferencje, stopień akceptowalności ryzyka oraz procent oszczędności przeznaczonych na systematyczne inwestowanie w określonym przedziale czasowym.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *