Posiadanie odpowiednio wysokiej “poduszki finansowej” jest podstawą bezpieczeństwa finansowego każdego człowieka. Jednakże budowanie samych oszczędności w obliczu galopującej inflacji i zmian gospodarczych może okazać się rozwiązaniem niewystarczającym. Środkiem do zbudowania zabezpieczenia finansowego jest bezsprzecznie decyzja o pomnażaniu zgromadzonego kapitału. Samodzielne inwestowanie jest jednak sztuką wymagającą szerokiej wiedzy, praktyki i “żelaznych nerwów”. Dlatego warto rozważyć możliwość pomnażania kapitału w systemie zbiorowego inwestowania, jakim są fundusze inwestycyjne.

Inne kryteria

Kolejnym bardzo istotnym aspektem jest wyselekcjonowanie odpowiedniego funduszu. Jednym z ważniejszych kryterium wyboru jest w tym przypadku rodzaj funduszy. Ponieważ do wyboru są:

 • FIO- fundusze inwestycyjne otwarte
 • SFIO- specjalistyczne fundusze otwarte     
 • I FIZ, czyli fundusze inwestycyjne zamknięte.

Kolejnym niezmiernie istotnym kryterium selekcji jest też wybór funduszu z uwagi na budowę jego portfela inwestycyjnego, charakter przeprowadzanych transakcji, możliwą do uzyskania stopę zwrotu i stopień ryzyka inwestycyjnego akceptowalny przez samego inwestora. 

Z uwagi na różne formy przeprowadzanych inwestycji fundusze inwestycyjne można podzielić na fundusze hedgingowe klasyfikujące się do funduszy agresywnych, realizujących ryzykowne, ale i najbardziej zyskowne strategie inwestycyjne. Lokowane w nich środki pieniężne inwestowane są w takie aktywa jak towary, surowce, akcje i inne instrumenty finansowe wysokiego ryzyka. Ponadto fundusze te celem uzyskania maksymalnie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji stosują lewarowanie, dzięki czemu mają możliwość obracania kapitałem znacznie wyższym od posiadanego. Dodatkowo dzięki zastosowaniu lewarowania zyskują opcję pozyskania wielokrotnych zysków. Jednakże ponoszą również ryzyko zwielokrotnionych strat. Co więcej, strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych dopuszczają również technikę arbitrażu. Jest to strategia inwestycyjna oparta na monitorowaniu rynków przez zarządzających. I szybkim zakupie aktywów, których cena na dany moment spadła celem ich odsprzedaży, gdy ich cena ponownie wzrośnie.

Fundusze akcji

Należące również do grupy funduszy agresywnych fundusze akcyjne, inwestują zebrane środki pieniężne przede wszystkim w akcje polskich i zagranicznych spółek giełdowych lub inne udziałowe papiery wartościowe. Ich celem podobnie jak w przypadku funduszy hedgingowych jest wypracowanie względnie wysokiej stopy zwrotu. W przypadku funduszy akcyjnych procentowy udział środków pieniężnych inwestowanych w akcje oscyluje najczęściej w granicach 66%, co jest oczywiście zawarte w statucie.

W trakcie hossy na rynku akcji fundusze akcyjne mogą wypracować bardzo wysokie stopy zwrotu z inwestycji. Natomiast w okresie niekorzystnej koniunktury jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych mogą mocno obniżyć swoją wartość.

Są to zatem fundusze oferujące wysokie zyski, ale i obarczone wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Ponadto wśród funduszy akcyjnych z uwagi na charakter spółek można wyróżnić:

 • Fundusze polskich akcji,
 • Rynków zagranicznych.
 • Fundusze małych i średnich spółek oraz
 • Fundusze indeksowe

Fundusze dłużnych papierów wartościowych

Określane ogólnym mianem fundusze dłużnych papierów wartościowych zaliczane są do grupy funduszy bezpiecznych. Inwestują środki finansowe głównie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i przedsiębiorstwa. Papiery dłużne mogą również występować w formie czeków, weksli, bonów handlowych lub listów zastawnych. Fundusze tego typu nie inwestują w akcje. W związku, z czym generują nieco niższe, ale stabilne zyski w postaci odsetek. I są przeznaczone dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.

Ponieważ fundusze papierów dłużnych z uwagi na dywersyfikację portfela inwestycyjnego dzielą się dodatkowo na trzy podgrupy inwestorzy preferujący nieco mniej zyskowny, ale bezpieczny sposób inwestowania mają do wyboru:

 • Fundusze obligacji skarbowych.
 • Obligacji komercyjnych.
 • I fundusze rynku pieniężnego.

Fundusze mieszane

Fundusze mieszane określane są również mianem hybrydowych lub zrównoważonych. Są to instytucje, które lokują zebrane środki pieniężne zarówno w ryzykowne instrumenty finansowe jak akcje spółek. Jak i w bezpieczne instrumenty, do których należą bony skarbowe, listy zastawne czy obligacje skarbowe i komercyjne. Są zatem rozwiązaniem pośrednim pomiędzy funduszami agresywnymi i bezpiecznymi. Fundusze hybrydowe dzielą się dodatkowo na:

 • Fundusze stabilnego wzrostu, których portfel inwestycyjny składa się             najczęściej w 20%- 40% z akcji i w 60%- 80% z obligacji lub innych             papierów dłużnych.
 • I fundusze zrównoważone o odwrotnych proporcjach portfela             inwestycyjnego.

Fundusze mieszane charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Jednakże poziom ten jest zróżnicowany i zależny od rodzaju funduszu i jego portfela inwestycyjnego. W czasie hossy wzrost wyceny funduszy mieszanych jest znacznie wolniejszy w porównaniu z funduszami akcji. Natomiast w trakcie niekorzystnej sytuacji na rynku uczestnicy takich funduszy tracą mniej na wartości jednostek uczestnictwa niż uczestnicy funduszy agresywnych.

Fundusze aktywów niepublicznych

Określane są również mianem funduszy alternatywnych. Fundusze tego typu inwestują środki uczestników w spółki niepubliczne, które dopiero przygotowują się do progresji, jednakże ogranicza je zbyt niski kapitał. Rokują one jednocześnie olbrzymią szansą na wzrost i antycypują na duży sukces rynkowy. Fundusze inwestując środki pieniężne w takie przedsiębiorstwa, oczekują wysokiej stopy zwrotu na przestrzeni kilkuletniego, a nawet kilkudziesięcioletniego horyzontu czasowego.

Inną formą pomnażania kapitału w tego rodzaju funduszach jest metoda polegająca na kupowaniu niedrogich spółek, które dzięki działalności w dobrze rokujących sektorach gospodarki mają szansę na szybki rozwój i wypracowanie wysokich zysków. Dodatkową korzyścią płynącą z takiego charakteru inwestycji jest opcja pozyskania zapasowych funduszy służących do finansowania kolejnych projektów inwestycyjnych.

W związku z charakterem portfela inwestycyjnego fundusze aktywów niepublicznych cechują się niską płynnością finansową i długoterminowym horyzontem czasowym inwestycji. Moment wyjścia z inwestycji przed upływem określonego czasu może być mocno utrudniony, a nawet niemożliwy. Są zatem obarczone dosyć wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Ponadto decydując się na tego typu fundusz, należy się liczyć z długoterminowym horyzontem czasowym niezbędnym do wypracowania zysków.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest oczywiście wybór funduszu inwestycyjnego. Podjęcie tak ważnej decyzji powinno być bezsprzecznie poprzedzone nabyciem szerokiej wiedzy na temat istoty i funkcjonowania poszczególnych funduszy. Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • profilu inwestycyjnego, który powinien być zgodny z założonymi celami inwestycyjnymi;
 • tolerancji ryzyka inwestycyjnego określającego akceptowalną wysokość strat;
 • horyzontu czasowego inwestycji;
 • kosztów, które determinują stopę zwrotu;
 • dywersyfikacji portfela, która zapewni skuteczność, ale i stabilność przeprowadzanych inwestycji; 
 • dotychczasowych wyników funduszy, które wskazują na efektywność danego funduszu  w relacji zysków do ponoszonego ryzyka.

Podsumowując, inwestowanie w fundusze inwestycyjne może być dobrym sposobem na dywersyfikację portfela, ale zależy to od wielu czynników, takich jak: cele inwestycyjne, preferencje ryzyka, długość inwestycji oraz wiedza i doświadczenie inwestora. 

Dzięki funduszom inwestor może uzyskać dostęp do różnorodnych rynków i branż, do których samodzielnie może być trudno lub kosztownie się dostać. Jednakże, przed zainwestowaniem w fundusze inwestycyjne, ważne jest dokładne zrozumienie strategii inwestycyjnej funduszu, jego opłat i kosztów, historii wyników oraz ryzyka związanego z danym funduszem. 

Inwestowanie w fundusze wymaga zaufania do zarządzających nimi profesjonalistów. W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji, zawsze zaleca się konsultację z doradcą finansowym, aby dopasować strategię inwestycyjną do indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *